Σε εφαρμογή της απόφασης Ε5/1303/86 εκδόθηκε η εγκύκλιος υπ’ αριθμ.100/124/29-5-86 από τη Διοίκηση του ΙΚΑ, η οποία εξειδικεύει τη διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων Φοιτητών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εκτός των άλλων ορίζεται ότι:

 • Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. και να ενημερώνεται κάθε εξάμηνο γι΄ αυτή την αλλαγή. Για το 2006 το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης Α. Κ. ήταν 37,02 ευρώ, έτσι η ασφαλιστική εισφορά ήταν 37,02*25 ημέρες*1%=9,26 ευρώ.
 • Οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του ιδρύματος και εφοδιάζονται με ασφαλιστικά βιβλιάρια, που έχουν στην πρώτη σελίδα την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος».
 • Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (1) στα βιβλιάρια αυτά θα επικολλώνται ανάλογα ένσημα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ασθενείας.
 • Οι ημέρες εργασίας που αναφέρονται στα βιβλιάρια δεν ανακεφαλαιώνονται και οι ημέρες ασφάλισης δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμιά άλλη περίπτωση.
 • Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους σπουδαστές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περί Ι.Κ.Α. σχετικής νομοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές:
  • η δέουσα ιατρική περίθαλψη
  • Επίδομα ατυχήματος
 • Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόματος ασθενείας, λόγω εργατικού ατυχήματος, ο παθών θα εφοδιάζεται με ειδικό βιβλιάριο «Δελτίο περιθάλψεως ατυχήματος».
 • Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η Πρακτική Άσκηση τους. Επιπλέον θα πρέπει οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση να είναι εφοδιασμένες με τη βεβαίωση του Τμήματος που προβλέπει η παρ.5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85
 • Στους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής άδειας ούτε αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης