Βαθμός πτυχίου-Ανακήρυξη πτυχιούχων

 Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο:

           δ1β1+δ2β2+......+δνβν

Β = -----------------------------------

             δ1+δ2+..........+δν

όπου β1,β2...βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής και δ1,δ2,.....δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία, που χαρακτηρίζεται από 20 Δ.Μ.

Ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχος εφόσον συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις όπως:

-έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ'επιλογήν και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα

-έχει εγκριθεί η πτυχιακή εργασία και

-έχει περατώσει την πρακτική άσκηση

Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του πτυχίου των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. καθορίζεται ως εξής:

 

    από 5 - 6,9    καλώς

    από 7 - 8,4    λίαν καλώς

    από 8,5 - 10  άριστα.