Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Επιστημών της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, καθώς και τις εφαρμογές τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τραπεζών, χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής και μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα υποδομής του προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως Μάρκετινγκ, Μάνατζεμεντ, Πληροφορική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους χώρους.

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών. Έμφαση δίνεται σε περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα.

Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής – κορμού, τα οποία αποτελούν την βάση των Επιστημών της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται:

1.Επιτυχής εξέταση σε τριάντα εννέα (39) μαθήματα,

2.Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση των τελειόφοιτων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, και

3.Πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το 7ο εξάμηνο και εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 160 διδακτικές μονάδες, σε πραγματικό περιβάλλον επιχειρήσεων ή οργανισμών αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι πτυχιούχοι διαθέτουν σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, καθώς και εργαστηριακή εμπειρία υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.