Διοικητική Οργάνωση


Διοικητική Οργάνωση

Όργανα Διοίκησης του Τμήματος και αρμοδιότητες
(Ν. 4009/2011)


 Συνέλευση


Ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος, συγκροτείται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Η Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος εκτός από εκείνες που ανατίθενται ρητά από το νόμο σε άλλα όργανα. Συγκαλείται τακτικά και έκτακτα και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς της.

 

Πρόεδρος

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, συγκαλεί τα όργανα και προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται για διάφορα θέματα και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων. Τηρεί μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους ΕΠ, έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με το νόμο, και συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση των διαφόρων θεμάτων του Τμήματος. Ο προϊστάμενος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από ένα αναπληρωτή προϊστάμενο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Τομείς μαθημάτων


Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η συγκρότηση ομάδων μαθημάτων κατά ομοειδή γνωστικά αντικείμενα μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κάθε ομάδα διοικείται από έναν υπεύθυνο (τομεάρχη) μέλος του ΕΠ της ομάδας και τη Συνέλευση του τομέα που αποτελείται από το ΕΠ και εκπρόσωπο των φοιτητών. Οι τομεάρχες εκπροσωπούν τους τομείς τους στη Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο συμμετέχουν μαζί με τον Πρόεδρο.