Οργανωτική Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Τα αρμόδια όργανα με κύριο σκοπό την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι τα εξής:

 • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)
 • Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.)
 • Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

 
Αναλυτικότερα, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των οργάνων του Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής:  

 • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της συνέλευσης του Τμήματος και έναν (1) μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος, ο οποίος εκλέγεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, μαζί με τον αναπληρωτή του. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό του Διευθυντή των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), των δύο άλλων μελών της Σ.Ε.Μ.Σ., καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις. 
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.Μ.Σ.), απαρτίζεται από τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), και δύο (2) επιπλέον μέλη Ε.Π. του Τμήματος τα οποία είτε έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο είτε είναι κάτοχοι διδακτορικού, και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η διάρκεια της θητείας της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι δύο έτη. Η επιτροπή είναι αρμόδια για: 
  • Την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
  • Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και καταθέτει έκθεση έως το τέλος της προθεσμίας της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία και εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
  • Την οικονομική διαχείριση, και ενημέρωση των οικονομικών του Π.Μ.Σ. προς την Γ.Σ.Ε.Σ.

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Τη θέση αυτή καταλαμβάνει μέλος Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, με την οποία δύναται να επιτραπεί μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Μ.Σ. είναι δύο έτη. 

 Διοίκηση του Π.Μ.Σ.

1) Διευθυντής Μεταπτυχιακού
 Γκανάς Ιωάννης, Καθηγητής

2) Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Γκανάς Ιωάννης, Καθηγητής

Ναξάκης Χάρης, Καθηγητής

Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής

Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γαλανού Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια