ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Κατά την προσέλευση σε κάθε εξέταση μαθήματος οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους τη φοιτητική και την αστυνομική ταυτότητά τους. Οφείλουν δε να συμπληρώνουν τα Δελτία Παρουσιών.
 2. Δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων μαζί τους πριν από τη λήξη κάθε εξέτασης.
 3. Βιβλία και σημειώσεις απαγορεύεται να υπάρχουν στα θρανία και στους διαδρόμους.
 4. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους αριθμομηχανές χειρός (κομπιουτεράκια) για τους υπολογισμούς που απαιτούν τα μαθήματα.
 5. Φοιτητής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό φοιτητή συνεννοείται με άλλον ή άλλους φοιτητές ή εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται το γραπτό του, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον Επιτηρητή, που έκανε τη διαπίστωση αυτή.
 6. Έχει αποδειχθεί ότι τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων μετά από την ανακοίνωσή του προκαλούν ιδιαιτέρως μεγάλα προβλήματα γι’αυτό τέτοιες αλλαγές γίνονται κάτω από όλως εξαιρετικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση εναπόκειται στη Συνέλευση του Τμήματος. Τυχόν ιδιαίτερα ζητήματα/απαιτήσεις που αφορούν στις επιτηρήσεις τίθενται εγκαίρως στη Συνέλευση Τμήματος.
 7. Οι φοιτητές θα τοποθετούνται σε όλες τις αίθουσες σε αραιή διάταξη. Θα γίνεται έλεγχος της ταυτότητας και με την παράδοση του γραπτού του εξεταζομένου, θα υπογράφεται από τον επιτηρητή το γραπτό.
 8. Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σ’αυτό. Η χορήγηση της Βεβαίωσης αυτής από τους επιτηρητές αναγράφεται στο γραπτό του εξεταζόμενου.
 9. Δεν διορθώνονται γραπτά φοιτητών που προσέρχονται σε εξετάσεις μαθημάτων τα οποία δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος.
 10. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η αποχώρηση από τις αίθουσες των εξετάσεων πριν από την παρέλευση ημιώρου από την έναρξη της εξέτασης.
 11. Οι απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις φοιτητών επί των θεμάτων των εξετάσεων δίνονται μόνο από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος τα πρώτα 10 λεπτά της εξέτασης.
 12. Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται υποχρεωτικά σε φωτοτυπία στους φοιτητές. Αντίγραφο των θεμάτων παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Τράπεζα Θεμάτων.
 13. Με ευθύνη του διδάσκοντα κάθε μαθήματος οι καταστάσεις βαθμολογίας πρέπει να παραδίδονται συμπληρωμένες στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της αντίστοιχης εξέτασης. Η τήρηση αυτής της προθεσμίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 14. Όταν κρίνεται απαραίτητο (μεγάλη προσέλευση φοιτητών) οι εξετάσεις γίνονται με δύο διαφορετικές ομάδες θεμάτων (διπλά θέματα).