Το Πρόγραμμα Μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο 

Α/Α  Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1

Οικονομική Ανάλυση 

6
2

Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών 

6
3

Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 

6
4

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 

6
5

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6
  Σύνολο  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ Εξάμηνο 

Α/Α  Μάθημα  Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αποτιμητική Επιχειρήσεων 

6
2

Ανθρώπινοι Πόροι & Εργασιακές Σχέσεις 

6
3

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & Συστήματα Διαχείρισης

6
4

Διοίκηση Μάρκετινγκ 

6
5

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών 

6
  Σύνολο  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)