Οι φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83).

Η πρακτική Άσκηση αποσκοπεί:

1) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για την διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκούμενων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.

2) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής

3) Στην επαφή των Σχολών του Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμoσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.