Σύμβουλος Σπουδών

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 ορίστηκε Σύμβουλος Σπουδών σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 38/17-12-2020 Συνέλευση του τμήματος η κα Γαλανού Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, με αναπληρωτή τον κο Ευάγγελο Χύτη. Οι ώρες επικοινωνίας των φοιτητών με τη Σύμβουλο Σπουδών θα είναι κάθε Δευτέρα 12:00-14:00.  

«Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 3549/ΦΕΚ 69/ Τεύχος Α’/20-03-2007 και το άρθρο 35 του Ν 4009/2011:

  1. Η Συνέλευση του τμήματος  αναθέτει καθήκοντα Συµβούλου Σπουδών σε ένα ή περισσότερα µόνιµα µέλη ∆.Ε.Π., µε πλήρη ή µερική απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα. Οι Σύµβουλοι Σπουδών ορίζονται εκ περιτροπής µε ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, και µπορεί να ανανεώνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του ενδιαφεροµένου.
  2. Οι Σύµβουλοι Σπουδών, σε συνεργασία µε την υπηρεσία υποστήριξης φοιτητών της οικείας Σχολής ή του οικείου Τµήµατος, συµβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές µε σκοπό να διευκολυνθεί η µετάβασή τους από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενηµερώνουν, πληροφορούν και συµβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέµατα των σπουδών τους και της µετέπειτα επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές ή σπουδαστές που αντιµετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
  3. Όλα τα µέλη ∆.Ε.Π., οι ∆ιευθυντές των Τοµέων και οι Πρόεδροι των Τµηµάτων υποχρεούνται να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους Συµβούλους Σπουδών στο έργο τους και να λαµβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους.
  4. Οι Σύµβουλοι Σπουδών ενηµερώνουν εγγράφως τη Γενική Συνέλευση της οικείας Σχολής ή του οικείου Τµήµατος για το έργο και τη δραστηριότητα τους τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, µία φορά το µήνα ∆εκέµβριο και µία φορά το µήνα Μάιο. Στην έκθεσή τους οι Σύµβουλοι Σπουδών µπορεί να επισηµαίνουν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δηµιουργούν προβλήµατα στους φοιτητές και να προτείνουν µέτρα για την αντιµετώπισή τους.