Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν.4009/2011 οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του τμήματος, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλεται πριν την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων και μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο έναρξης του εξαμήνου, η διακοπή σπουδών δεν μπορεί να αφορά το τρέχον εξάμηνο.

Kατ' εξαίρεση και προκειμένου για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί διακοπή σπουδών οποτεδήποτε, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Σε περίπτωση που επιθυμεί ο φοιτητής την πρόωρη λήξη της διακοπής των σπουδών του υποβάλλει έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, οι φοιτητές εγγράφονται και παρακολουθούν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, άλλως η επανέναρξη των σπουδών τους αφορά το επόμενο εξάμηνο.