Ερευνητικά Προγράμματα

«Social Network for Tourism Operators – SO.NET.T.O.», χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του έργου Interreg IV Ελλάδα – Ιταλία, Cross-Border Cooperation Programme 2007 – 2013, Prority Axis 1: Strengthening competitiveness and innovation, Specific Objective: 1.1. Strengthening interaction between research/ innovation institutions, SMEs and public authorities, 11/2011 – 10/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γκανάς.

«Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας  για τη Διαχείριση Αποθεμάτων», χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» από το επιχ/κό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), 10/2011 – 9/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γκανάς

* Κατέλαβε την 3η θέση στην κατάταξη αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη θεματική ενότητα «Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες»

«Στρατηγικές Ενθάρρυνσης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού», χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του έργου Interreg IIIA Ελλάδα – Ιταλία, Μέτρο 2.1 «Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας», 08/01/2006 – 30/09/2008. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γκανάς

«Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ Ηπείρου», χρηματοδοτούμενου στα πλαίσια της πράξης «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών», Ενέργεια 3.1.2 β από το επιχ/κό πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ΙΙ, 25/11/2005 – 31/08/2007.Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γκανάς

“Γραφεία Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ηπείρου στο Παράρτημα Πρέβεζας” (χρηματοδοτούμενο από το επιχ/κό πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ΙΙ). Επιστημονική Υπεύθυνη: Αλίνα Χυζ

«Logistics Management: Ποσοτικές Μέθοδοι Διαχείρισης Αποθεμάτων», χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» από το επιχ/κό πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ΙΙ, 01/04/2004 – 31/12/2007. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γκανάς

«Διερεύνηση της ενσωμάτωσης των οικονομικών μεταναστών στο αγροτικό χώρο», χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» από το επιχ/κό πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ΙΙ, 02/02/2004 – 31/12/2007. Επιστημονική Υπεύθυνη: Αλίνα Χυζ

«Εκτίμηση Επιδράσεων από την Λειτουργία Τριτοβάθμιου Ιδρύματος σε Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο. Η Περίπτωση της Ηπείρου», χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» από το επιχ/κό πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ΙΙ, 02/02/2004 – 31/12/2007. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γρηγόριος Γκίκας

«Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ Ηπείρου» (χρηματοδοτούμενο από το επιχ/κό πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ΙΙ), 01/01/ 2003 – 31/08/2007. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γκανάς


Συμμετοχή μελών ΕΠ σε ερευνητικά – αναπτυξιακά έργα

 «Η ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού και μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά». 1/12/2010 – 31/05/2013

ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 207-2013. Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία»

«Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας τουρισμού στην νήσο Κω». Φορέας Χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. 15/05/2009 – 15/09/2009

«Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας τουρισμού στην παράλια περιοχή της Δυτικής Μαγνησίας και στον όρμο Νηές του Δήμου Σούρπης». 27/01/2009 – 26/04/2009

Φορέας Χρηματοδότησης: Golfing Developments

«INNOVA – Ολοκληρωμένες Δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς», χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του έργου Interreg IIIA Ελλάδα – Ιταλία. 20/07/2007 – 28/02/2008