Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Παππάς Θεόδωρος :              

Ειδικότητα: "Πληροφορική Ι & Πληροφορική ΙΙ" 

τηλ.: 2682050639, email: theopa@teiep.gr

 

Χατζόπουλος Περικλής Ιωάννης