Κριτήρια επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στην Κινητικότητα για σπουδές μέσω Προγράμματος Erasmus.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 17/9-12-2019 Απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, θεσπίστηκαν τα παρακάτω Κριτήρια συμμετοχής φοιτητών σε Κινητικότητα για σπουδές μέσω ERASMUS:

1. Ελάχιστες προϋποθέσεις :

α) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος των σπουδών τους

β) Να μην έχουν λάβει υποτροφία ERASMUS στο παρελθόν

γ) Να έχουν επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής , σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

δ) Να έχουν εξεταστεί με επιτυχία τουλάχιστον στα μισά των μαθημάτων όλων των προηγουμένων ακαδημαϊκών εξαμήνων 

2. Κριτήρια επιλογής και συντελεστές βαρύτητας

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής :

α)  Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία γίνεται η διδασκαλία στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Επίπεδο          Μονάδες

Β2                    1

C1                    5

C2                    10

β) Μέσος όρος βαθμολογίας κατά τα προηγούμενα εξάμηνα