Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) στη “Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη”, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α’/7.10.2014).